Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Συντονισμένη Ομαδική Προσευχή κάθε πρωί στις 9*


  

Αγαπημένοι μου, όποιος θέλει κι επιθυμεί μπορεί να συντονίζεται μαζί μας κάθε πρωί στις 9 λέγοντας δυνατά τις 3 αυτές προσευχές, επί 3 φορές, με την σειρά που αναφέρονται**Πάτερ ἡμῶν,

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,

γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,

δὸς ἡμῖν σήμερον,

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

̓Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς

αἰῶνας· ἀμήν”*Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,

ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,

ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,

καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,

καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.*Η Μεγάλη Επίκληση(Παγκόσμια Προσευχή*)*

Από την Εστία του Φωτός,μέσα από τη Διάνοια του Θεού,ας διαχυθεί Φως μέσα στις διάνοιεςτων ανθρώπων.Το Φως ας κατέλθει στη Γη.Από την Εστία της Αγάπης,μέσα από την Καρδιά του Θεούας διαχυθεί Αγάπη μέσα στις καρδιέςτων ανθρώπων.Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.Από το κέντροόπου η Θέληση του Θεούείναι γνωστή,ο Σκοπός ας καθοδηγείτις μικρές θελήσεις των ανθρώπων.Ο Σκοπός που οι Διδάσκαλοιγνωρίζουν και υπηρετούν.Από το κέντρο που ονομάζουμεφυλή των ανθρώπων,το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτόςας πραγματοποιηθείκαι είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμηας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.*ΓΕΓΟΝΕ ΓΕΓΟΝΕ ΓΕΓΟΝΕΑΜΗΝ*
Με Αγάπη*


Αριάνα Παπακώστα*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου